Next LevelHarris Health

TÌNH TRẠNG CỦA DỰ ÁN

Harris Health cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho tất cả cư dân của Quận Harris, với trọng tâm đặc biệt là giải quyết sự chênh lệch về sức khỏe giữa các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và không được phục vụ về mặt y tế. Là một phần của cam kết đó, Bệnh viện LBJ được đề xuất thay thế vào năm 2028. Khuôn viên bệnh viện mới sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc được cải thiện cho các nhu cầu về y tế, xã hội và sức khỏe tâm thần của các cộng đồng phía đông bắc.

8449